Work 2 work

Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn de kansen voor jongeren op het vinden een baan heel erg klein geworden. Dit geldt extra voor migrantenjongeren van wie de positie in de samenleving sowieso slechter is dan die van autochtone jongeren. Dit geldt voor vrijwel alle aspecten van het maatschappelijke leven; gezondheid, arbeid, inkomen, huisvesting, onderwijsdeelname, etc.. Een goede positie op de arbeidsmarkt biedt ook veel kansen op verbetering op de andere terreinen. Deze arbeidskansen verbeteren is daarom van groot belang voor de betrokken jongeren zelf en voor de samenleving.

Er komen nog steeds meer werkzoekenden bij dan arbeidsplaatsen. Migrantenjongeren zijn gemiddeld genomen laag opgeleid en hebben minder beschikking over nuttige sociale netwerken. Bovendien spelen vooroordelen en discriminatie een rol bij de werving en selectie van personeel. Naast deze oorzaken, kunnen veel jongeren zichzelf ‘in de weg staan’. Jongeren kunnen een negatieve houding aannemen en als zodanig op werkgevers overkomen. Bij het solliciteren en op de werkvloer spelen naast vakkennis, sociale vaardigheden en helpende karaktereigenschappen een grote rol.

De werkloosheid onder Marokkaanse hoogopgeleiden is een kwart van de werkloosheid van personen die alleen basisonderwijs heeft. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat uitsluiting en discriminatie niet doorslaggevend zijn als het gaat om de verbetering van de positie van (migranten) jongeren. Er liggen ook factoren bij jongeren zelf die beïnvloed kunnen worden voor de verbetering van hun positie, zoals opleidingsniveau, functionele sociale netwerken en eigen houding en vaardigheden.

Inmiddels 14 jongeren bemiddeld naar baan of kwalificerende opleiding.

Inzet project

Het PBR zal jongeren ondersteunen, begeleiden en trainen om vanuit hun eigenkracht het heft in handen te nemen en zelf aan een beter toekomstperspectief te werken. Het PBR stelt jongeren in staat om te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit zal gebeuren onder meer door middel van trainingen op het gebied van identiteitsontwikkeling, eigenkracht en weerbaarheid. In deze trainingen zullen vragen aan de orde komen zoals wie ben ik? Wat zijn mijn refentiepunten, waar wil ik zijn? Wat zijn de verwachtingen van mijn omgeving?

Deze jongeren lopen risico’s om in aanraking te komen met politie en justitie, zijn beïnvloedbaar door prekers van religieus extremisme, sluiten zich af van de samenleving en hun kansen op een betaalde baan worden kleiner en kleiner.

 

Het hoofddoel van dit project is: jongeren in een kwestbare positie empoweren zodat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten om ze vervolgens toe te leiden naar onderwijs of werk.

 

Om het hoofdoel te realiseren zal het PBR jongeren in een kwestbare positie trainingen en intensieve begeleiding en ondersteuning bieden. De trainingen en de begeleiding zullen gericht zijn op de houdingsaspecten, het versterken van de kwaliteiten die jongeren nodig hebben om een positie op de arbeidsmark te genereren en het empoweren van deze jongeren zodat ze hun eigen toekomst weer in de hand hebben en geloven in hun toekomst. Het effect van de inzet van PBR zal zijn dat de betrokken jongeren:

 • zich bewust worden van hun houding en karaktereigenschappen en hoe die op anderen over komen;

 • competenties hebben ontwikkeld om zich beter te presenteren bij werkgevers en om zich op werkvloer beter te handhaven;

 • compenties en vaardigheden ontwikkeld hebben om een eigen netwerk op te bouwen en te gebruiken om aan het werk te komen;

 • vaardigheden en vermogens ontwikkelen om redelijke controle over hun leven te krijgen;

 • gelegenheid krijgen om te oefenen met deze vaardigheden en vermogens;

 • zij bewust gaan werken aan de ontwikkeling van hun identiteit zodat zij in staat zullen zijn weerstand te bieden aan de verleiding van criminaliteit en religieus extremisme;

 • zich bewust worden van de werkzame krachten in hun omgeving;

 • toegeleid worden naar school of werk

   

De doelgroep van dit project zijn jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar die de school hebben verlaten zonder startkwalificatie of jongeren die wel een startkwalificatie hebben maar die het niet lukt aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

 

Het bestuur van de deelgemeente Noord heeft zich ingezet op de verbetering van de arbeidsmarktkansen voor oude voortijdig schoolverlaters. De deelgemeente wil oude voortijdig schoolverlaters opsporen en weer naar school, leer/werktraject of werk toeleiden. Het bestuur van de deelgemeente schakelt het Jongerenmentoraat, Nieuwe Perspectieven en het ambulant jongerenwerk in om deze groep oude schoolverlaters op te sporen en te begeleiden.

Inmiddels zijn 14 jongeren gestart met het traject. Van hun zijn er 5 inmiddels bemiddeld naar een baan en 4 zijn aangemeld voor een passende opleiding om een startkwalificatie te gaan behalen.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

 1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
 2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam