wijkkracht

Inleiding

Elk gebied in Rotterdam kent een verscheidenheid aan initiatieven die door organisaties of bewoners wordt ontwikkeld. Alleen zijn buurtbewoners eigenlijk op de hoogte van deze initiatieven en willen zij daar een bijdrage aan leveren door zich vrijwillig in te zetten? Om daarachter te komen organiseerde het PBR een drietal bijeenkomsten in het kader van het project wijkkracht, waar bewoners van de wijk elkaar ontmoeten en kennis maken met initiatieven en ideeën uit de wijk.

Buurtbewoners ontwikkelen ideeën en maken kennis met initiatieven en samenwerkingsvormen door bijeenkomsten.

Bijeenkomsten 

Om te zorgen dat nieuwe ontmoetingen tussen bewoners werd gerealiseerd kregen deelnemers bij aanvang willekeurig een kleur uitgereikt, bewoners met dezelfde kleur vormden een groep. Gemiddeld namen 6 bewoners deel aan een groep. Elk initiatief kreeg 20 minuten de tijd om zich te presenteren en bewoners de ruimte te geven vragen te stellen.

Hierbij hebben initiatiefnemers uitgelegd welke mogelijkheden er zijn qua vrijwilligerswerk, activiteiten en ruimte voor eigen ideeën. Elke tafel ging van start middels een kennismakingsronde waar bewoners elke keer één vraag voorgelegd kregen van de gespreksleider: Waar ben je trots op? Wat deed je als kind graag? Waar krijg jij weleens een compliment over en waar krijg je energie van? Opvallend was de openhartigheid van bewoners en persoonlijke verhalen die in kleine groepjes werd gedeeld. 

Het project wijkkracht werd in verschillende gebieden in Rotterdam uitgevoerd. De eerste bijeenkomst vond plaats in oktober in Rotterdam Centrum. In samenwerking met krachtvrouwen oude westen, Repair Café en Stichting Humanitas, Leeuwenhoek maakten de vrouwen kennis met de verschillende organisaties en de mogelijkheden om een actieve rol te vervullen als vrijwilliger. De tweede bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Noordplus in wijkgebouw de Banier in Rotterdam Noord.

Aanwezige initiatieven waren, Tori Oso, Weg van School & Cultuurmix, Wilskracht werkt, Brug tussen jong en oud en Young Kitchen. De laatste bijeenkomst van wijkkracht werd georganiseerd op 12 december in gebouw Post West in samenwerking met welzijnsaanbieder ZOWEL! Delfshaven en Radar in uitvoering. De volgende initiatieven werden deze avond gepresenteerd: de Keuken, Inspiring Garden, De vrouwen van Delfshaven en er werd een korte pitch van het concept Cretopia gehouden, waar aandacht werd gevraagd om ideeën op het gebied van kunst en cultuur in gebied Delfshaven te delen. 

Uitkomsten

In totaal hebben 62 buurtbewoners deelgenomen aan de het initiatief wijkkracht. Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende ideeën en samenwerkingsvormen ontstaan. Zo het project ertoe geleid dat initiatiefnemers onderling nader kennis met elkaar hebben gemaakt en gegevens hebben uitgewisseld om hun bestaande initiatieven en groepen met elkaar te verbinden.

Een voorbeeld hiervan is het initiatief Toris Oso en de “Brug tussen jong en oud”. Een grote groep Surinaamse ouderen actief bij Tori Oso is gekoppeld aan het initiatief “Brug tussen jong en oud” om met deze groep (grotendeels jonge geïsoleerde vrouwen )gezamenlijk activiteiten uit te voeren. De eerste activiteit vond plaats tijdens de kerstvakantie, waarin zij samen kerststukjes hebben gemaakt. Op deze manier leren bewoners met verschillende culturele achtergronden elkaar beter kennen en vergroten zij hun netwerk in de wijk. 


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam