Wie van de drie

Wie van de Drie is een spel waarbij PBR jongeren bewust maakt van vooroordelen over bepaalde groepen in de samenleving zoals tienermoeders, werklozen, homoseksuelen en daklozen. Wie van de drie bestaat uit een drietal kandidaten die zich voordoen alsof zij bijvoorbeeld tienermoeder, zijn. Het is aan de jongeren om erachter te komen wie van de drie kandidaten daadwerkelijk de waarheid vertelt..

 

Meer dan 95% van de jongeren vond het zinvol om te kijken naar de eigen vooroordelen via het spel.

Methode

Jongeren worden in drie of vier verschillende groepjes ingedeeld. Elk groepje heeft een notulist en een woordvoeder. De woordvoeder stelt de vragen aan de kandidaten, maar overleg is een key element en noodzakelijk om als groepje het spel goed te doorstaan. Allereerst wordt de jongeren gevraagd een quickscan te maken van de kandidaten, alleen op basis van wat zij zien schetsen de jongeren een beeld van de kandidaat. Na elke ronde delen de groepjes hun bevindingen en kiezen zij een kandidaat waarvan zij vermoeden dat die persoon de “echte” kandidaat  is die  daadwerkelijk bijvoorbeeld dakloos is geweest. Na deze ronde krijgen de groepjes de gelegenheid om vragen aan de kandidaten te stellen en de mogelijkheid om van keus te wisselen bij het aanwijzen van de kandidaat. Aan het eind van de bijeenkomst onthult de “echte” kandidaat zich en deelt haar verhaal met de jongeren. De overige kandidaten zijn acteurs en volgen een theateropleiding, het project wie van de drie biedt hen kansen om ervaring op te doen.

Het PBR heeft in totaal vijf bijeenkomsten georganiseerd  in verschillende gebieden in de stad. We hebben hierbij samengewerkt met Stichting Welzijn Noord (SWN), Stichting Young Entrepreneurs Cooperation  (YEC, Hoogvliet), Krachtvrouwen Oude Westen (centrum), Vakcollege de HEF (Zuid) en Stichting Buurtwerk Kralingen Crooswijk.

Ervaringen

In totaal hebben er 102 jongeren deelgenomen aan de bijeenkomsten. Aan de hand van evaluatieformulieren is gebleken dat meer dan 95% van de jongeren het spel als zinvol beschouwd, een ruime meerderheid geeft aan dat zijn of haar vooroordelen niet klopten. Meer dan 90% geeft het spel een cijfer tussen de 7 en de 10.

Aan het eind van het spel kregen kandidaten en jongeren de kans om over hun vooroordelen in gesprek te gaan. Het spel Wie van de Drie laat duidelijk zien hoe snel je conclusies trekt en hoe je soms naast de waarheid kan zitten.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam