Vrijwilligers in actie

Rotterdam is een stad met veel eigen kracht. Veel betrokken Rotterdammers organiseren activiteiten in hun wijk om bewoners met elkaar in contact te brengen. Deze vrijwilligersactiviteiten zijn de kracht van onze stad en, omdat ze een enorme diversiteit omvatten geven ze een mooi beeld van de eigen kracht van Rotterdammers en de kracht van diversiteit.

 

 

Vrijwilligers maken participatie en activiteiten mogelijk in Rotterdam.

Omdat deze eigen kracht onvoldoende zichtbaar is heeft het PBR in 2013 en 2014  een tour door Rotterdam georganiseerd om deze kracht in beeld te brengen. Deze tour bestond  uit 25 activiteiten verspreidt door de hele stad die de diversiteit van de stad hebben laten zien in al haar facetten: sport, cultuur, dialoog, jong, oud enz.

 

Binnen het project zijn verschillende dialogen, wijkfestivals, sporttoernooien en ouderenactiviteiten georganiseerd. Alle activiteiten waren stedelijk aangekondigd, zodat Rotterdammers alle activiteiten konden bezoeken. Op 7 december is een slotbijeenkomst georganiseerd. De activiteiten richtten zich op de volgende thema's: Diversiteit, Dialoog, Sport, Cultuur, Open ruimte, Leefbaarheid, Ouderen, Jongeren en Mensen dichter bij elkaar brengen

 

 

Met het organiseren van de activiteiten zijn de volgende doelen en resultaten bereikt:

  • Het dichter tot elkaar gebracht van de verschillende bewoners van de stad

  • Diversiteit als kracht aan de stad hebben laten zien.

  • Het tonen van de kracht van de vrijwilliger inzet.

  • Meer dan 1200 Rotterdammers hebben deelgenomen aan de verschillende activiteiten van de Diversiteittour

  • Meer dan 5000 Rotterdammers hebben indirect kennis genomen van de Diversiteittour en zijn zo in contact gekomen met de kracht van diversiteit.

  • Meer dan 1200 Rotterdammers zijn dichter tot elkaar gekomen door deel te nemen aan een van de activiteiten.

  • Een slotbijeenkomst voor de tour is georganiseerd.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam