Tolerantie tour

Inleiding

Al vele jaren zet het PBR zich in om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder diverse gemeenschappen in de stad Rotterdam. Uit ervaring is gebleken dat er grote behoefte is om het thema te bespreken, maar het vraagt veel inzet om organisaties te betrekken om het thema onder de aandacht te brengen en op de agenda te zetten. In samenwerking met verschillende partners, waaronder Rainbow City en ervaren gespreksleiders die aansluiten bij de doelgroep zijn er dit jaar 6 bijeenkomsten gerealiseerd.

PBR zet thema seksuele diversiteit op de agenda bij verschillende gemeenschappen.

Onze inzet

Elk jaar zet PBR zich in om verschillende zelforganisaties, scholen als nieuwe groepen te bereiken. Dit jaar is het PBR erin geslaagd om twee organisaties de eerder het thema niet konden aanbieden te overtuigen om een bijeenkomst rondom seksuele diversiteit te organiseren. Het ging om een Marokkaanse groep mannen en een mix groep van Somalisch, Pakistaans, Afghaans, Antilliaans, Turks en Kaapverdiaanse vrouwen. Tevens is ingezet om het thema onder de aandacht te brengen bij MOE-landers.

Middels een samenwerking met het Rotterdams Vakcollege de HEF, waar ook veel leerlingen zijn aangemeld uit Midden en Oost Europese landen is dit gerealiseerd. Vanuit de ISK (internationale Schakelklas) wordt gewerkt vanuit drie belangrijke principes: respect, kwaliteit en veiligheid en leerlingen wordt geacht binnen twee jaar kennis te hebben van de Nederlandse cultuur, het project tolerantietour sloot daarom ook om die reden goed aan binnen de ISK. 

De tolerantietour is op diverse plekken in de stad en locaties uitgevoerd. In totaal hebben 92 mensen deelgenomen aan de tolerantietour . In Rotterdam Zuid bij leerlingen van vakcollege de HEF als bij een groep Marokkaanse mannen. In Rotterdam Centrum werd in samenwerking met SPCN een bijeenkomst georganiseerd met de Chinese gemeenschap, met Krachtvrouwen Oude Westen werd een tolerantietour georganiseerd waarbij een mix van vrouwen met verschillende culturele / etnische achtergronden aanwezig waren. In samenwerking met Stichting Teranga werd een bijeenkomst georganiseerd voor hun achterban (Senegalezen) maar ook deelnemers van andere Afrikaanse achtergronden waren vertegenwoordigd. De laatste bijeenkomst van de tolerantietour werd afgesloten bij Villa Vonk in Hoogvliet voor jongeren met een Antilliaanse achtergrond. 

Bevindingen 

De meeste deelnemers van de tolerantietour geven aan niet eerder over het onderwerp met elkaar gesproken te hebben. Ook voor beide groepen jongeren die bereikt zijn met het project was het onderwerp seksuele diversiteit nieuw. Met name bij de bijeenkomst met Antilliaanse jongeren was er aan het begin van de bijeenkomst sprake van veel weerstand. Jongeren hebben een negatieve en aanvallende houding tegenover homoseksuelen en het is een groot taboe.

Uiteindelijk middels stellingen, beeldmateriaal en dialoog was er ruimte om het thema serieus te behandelen en ging de groep met elkaar in gesprek. Het thema werd ook gestuurd op discriminatie, waarbij een aantal jongeren aangaf geconfronteerd te worden met discriminatie. Ook homoseksuelen ervaren discriminatie en het gevoel van uitsluiting. Door overeenkomsten te zoeken als het gaat om het gevoel van uitsluiting zien jongeren herkenning en dat biedt handvatten om het onderwerp van seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. 


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam