Samen tegen schooluitval

In 2015 zullen nogmaals ruim 60  jongeren met groot risico op schooluitval, hun school met succes afsluiten, met een startkwalificatie in de pocket. Ook zijn in 2015 meer dan 50 MBO leerlingen  succesvol naar een stageplaats bemiddeld.

Dit dankzij het project van het PBR Samen tegen schooluitval. Binnen het project Samen tegen schooluitval begeleiden meer dan 70 enthousiaste vrijwillige mentoren scholieren die het risico lopen hun opleiding te verlaten zonder diploma.

In september 2012 is PBR, dankzij de financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, gestart met het project, Samen tegen schooluitval. Al snel bleek de animo voor het project heel groot te zijn onder de scholieren. Er hebben zich meer dan 230 leerlingen aangemeld voor de begeleiding. Tot nu toe zijn meer dan 70 jongeren met een diploma uitgestroomd en ruim 60 zullen in de komende maanden hun opleiding afronden. De overige leerlingen in het project gaan komend jaar over naar het examenjaar. Vanuit het PBR zullen wij zorgen dat ook deze jongeren de school met diploma verlaten.

Begeleiden van studenten blijkt groot succes, meer dan 70 jongeren verlaten het MBO met startkwalificatie .

Mentoren

Het project Samen tegen schooluitval is gericht op het begeleiden van scholieren die groot risico lopen de school zonder startkwalificatie te verlaten. De begeleiding wordt gedaan door vrijwilligers. Het succes van het project van PBR is dat het gelukt is om een groot aantal vrijwilligers (inmiddels al meer dan 73) te vinden en te (ver)binden aan het project. Er zijn verschillende wegen waarlangs scholieren zich bij het PBR aanmelden voor de begeleiding. Een deel wordt verwezen door de scholen en vrijwilligersorganisaties en een deel komt via de PR van jongeren die deelnemen aan het traject.

Het PBR heeft in het kader van het project meer dan 54 scholieren geholpen aan een stageplek. Stagelopen is een belangrijk onderdeel van het MBO-onderwijs. We zien dat veel jongeren in het project knelpunten hebben rondom het aanleren van werknemersvaardigheden. Veel bedrijven geven echter weinig plekken voor stages voor MBO 2 leerlingen. In de loop van het project is PBR erin geslaagd om toch veel plaatsen te creëren voor de jongeren en ze zo een kans te bieden op het behalen van een startkwalificatie.

Wanneer we merken dat een jongere knelpunten heeft met zijn omgeving zetten we naast de mentoren ook sleutelfiguren in om het gesprek met de ouders aan te gaan om te kijken of we ook daar het vangnet voor de jongeren kunnen versterken.

 

Ook in uw stad?

Het succes van het project begint inmiddels ook buiten Rotterdam te groeien. In overleg met gemeente Nisserwaard is in 2014 ook voor de jongeren daar een traject gestart om schooluitval te voorkomen. Het PBR staat ervoor open om ook met andere gemeenten in gesprek te gaan over mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het PBR010-4122057 of mailen naar s.achour@pbr.nu.

 


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam