Iedere stem telt

Er stonden in 2014 twee belangrijke verkiezingen op de agenda. In maart voor de gemeenteraadsverkiezingen en in mei voor de Europese verkiezingen. De opkomst bij verkiezingen is onder jongeren en bi-culturele Nederlanders laag. Voor onze democratie is het van belang dat burgers betrokken zijn bij de besluitvorming en zich betrokken tonen en voelen middels het uitbrengen van hun stem.  Met financiële steun van Open Society Foundations heeft PBR in samenwerking met SPIOR en Dona Daria zich ingezet om Rotterdammers te informeren over de verkiezingen, waarbij met name aandacht is  geschonken aan de doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn.

 

9000 mensen bereikt met voorlichting : Stemmen is een vorm van participatie en betrokkenheid bij de stad waar niet iedereen gebruik van maakt.

Onder de titel “iedere stem telt” zijn 21 leden van diverse gemeenschappen getraind als voorlichter en zijn 92 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er 6 debatbijeenkomsten gehouden over gemeenteraadsverkiezingen, waarbij ook kandidaten van partijen vertegenwoordigd waren en aanwezigen de kans kregen in gesprek te gaan en vragen te stellen. In totaal zijn er 23 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement en twee debatbijeenkomsten waarbij ook  kandidaatleden vertegenwoordigd waren.

Naast bovengenoemde is er een facebookpagina opgezet “iedere stem telt”, een kort filmpje ontwikkeld om Rotterdammers te motiveren naar de stembus te gaan, een hand-out met de belangrijkste standpunten van de partijen. Het project werd afgesloten met een expertmeeting voor leden van de gemeenteraad als gebiedscommissies waarin de belangrijkste bevindingen zijn gedeeld.

Bovenstaande activiteiten hebben er toe geleid dat er direct bijna 3000 bewoners zijn geïnformeerd. Indirect zijn 9000 mensen op de hoogte gebracht (middels communicatiemiddelen, overdracht binnen eigen kring) van de verkiezingen.

Naar aanleiding van de uitkomsten is er een notitie opgesteld met de belangrijkste bevindingen van de activiteiten en wordt een drietal aanbevelingen gegeven.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam