Girls in charge

Inleiding

De eerste groep meiden is gestart met het trainingsprogramma Girls in Charge 2015 . De groep meiden van de  buurtwerk Crooswijk-Kralingen volgt de cursus in het gebouw op de Pardijslaan in Rotterdam oost. De meiden hebben de eerste  twee bijeenkomsten erop zitten waarin aandacht is uitgegaan naar hun eigen kracht, wat ze willen bereiken in hun leven en hoe hun omgeving daarnaar kijkt. Zijn deze ondersteunend of remmend in hun ontwikkelingsproces.

Er is extra ingezet op empowerment omdat de meiden druk bezig waren met het zelfstandig organiseren van vrouwendag op 8 maart. Wat trouwens uitstekend verlopen is, complimenten aan de meiden.

Meiden in hun eigen kracht zetten en bewust maken van mogelijkheden en knelpunten in hun toekomst.

De doelstellingen

Binnen het project ' Girls in Charge' gaat het PBR aan de slag met groepen meiden die in de leeftijd zijn waarop ze hun toekomst vorm gaan geven. We gaan met meiden van 15 tot 25 jaar kijken naar hun toekomstbeeld, wat ze willen bereiken, hoe ze dit te denken bereiken en wat ze allemaal tegen komen op hun weg naar zelfredzaamheid. We gaan de meiden empoweren en laten zien waar ze steun kunnen vinden bij hun ontwikkeling.
Met het project zetten we in op de volgende doelstellingen:

 • Het ontwikkelen van een positieve attitude en sociale norm ten opzichte van gendergelijkheid
 • Het doorbreken van taboes en traditionele opvattingen over de rolverdeling van mannen en vrouwen
 • Het bevorderen van maatschappelijke en arbeidsparticipatie van meiden
 • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van meiden.

Doelgroep

Het project richt zich op meiden in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Deze meiden zijn bezig met het vormgeven van hun toekomst en maken in deze leeftijd veel ontwikkelingen door die van invloed zijn op hun toekomst. De cursus wordt aangeboden aan 2 groepen meiden in wijken die laag scoren op de sociale index.
Binnen de cursus van 5 bijeenkomsten gaan experts en rolmodellen met de meiden kijken naar de volgende thema's:

 • Opvoeding thuis: wat krijg je mee en hoe kijk je hiernaar
 • Toekomstperspectief / opleiding / arbeidsperspectief
 • Sociaal media , Loverboys
 • Partnerkeuze / invloed omgeving
 • Huiselijk geweld / empowerment / leren nee zeggen
 • Ambities voor toekomst / economische en sociale zelfredzaamheid
 • Gezinsvorming / doorbreken traditionele rolverdeling
 • Kinderen / opvoeding / genderopvoeding
 • Emancipatie

We hebben ervoor gekozen om deze thema's te combineren in een cursus omdat deze thema's met elkaar verbonden zijn en de meiden vaak tegelijk of door elkaar te maken krijgen met deze thema's

Binnen de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en is veel aandacht voor de ervaringen en meningen van de meiden. Tijdens de bijeenkomsten zullen we de binding tussen de meiden versterken waardoor ze ook elkaar kunnen gaan steunen met de ontwikkelingen in hun leven. Zo kunnen de meiden elkaar versterken en steunen.

De nadruk binnen de cursus ligt op het empoweren en het vergroten van de zelfredzaamheid van de meiden. Bij alle thema's wordt gekeken naar de eigen keuzevrijheid van de meiden en de invloed die de omgeving daarop heeft.

De training wordt afgesloten met een bijeenkomst waar ook familieleden van de meiden bij aanwezig zullen zijn. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de meiden aan hen hun toekomstbeeld voorleggen. Onder begeleiding van experts zullen de meiden en hun familieleden in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan over de rol van de omgeving bij hun toekomstbeeld. We zullen met de familie kijken hoe ze de meiden het beste kunnen ondersteunen om te zorgen dat de meiden zo zelfredzaam mogelijk worden.

Over de afgelopen 3 jaar hebben meer dan 140 meiden deelgenomen aan deze cursus.

Cursus bij u?

Heeft u interesse in een cursus in uw wijk/locatie dan kunt u contact opnemen met Souad Achour via mail: s.achour@pbr.nu  of via 010-4122057.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

 1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
 2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam