Fathers in the game

Sport is een belangrijk middel om de ontwikkeling van inwoners te vergroten, om kinderen te betrekken bij hun wijk, om jongeren om te leren gaan met werken in teams en discipline, om ouders te betrekken bij de samenleving via vrijwilligerswerk en om inwoners dichter tot elkaar te brengen via sporttoernooien in de wijken.

 

Als Platform van vrijwillige migrantenzelforganisaties in Rotterdam en omstreken zien we heel erg het belang van sport als middel, maar zien we ook dat veel doelgroepen een lage sportparticipatie hebben. In Rotterdam zien we dat met name onder allochtone kinderen en jongeren, maar ook onder hun ouders. We zien dat er veel trajecten opgezet worden voor deze doelgroepen maar dat deze zich vaak concentreren rond voetbal of vechtsporten. Deze beide sporten sluiten niet echt aan bij de behoeften of mogelijkheden van de wat kwetsbaardere groepen.

 

Het PBR is in 2014 een coalitie aangegaan met de Rotterdamse 010Trojans (sportvereniging) en de Al Jisr (een vrijwillige zelforganisatie). Gezamenlijk willen we de inzet die de 010Trojans al plegen om Rotterdammers sport te bieden versterken en beschikbaar maken voor Rotterdammers die niet of weinig in contact komen met sport.

 

Met het project willen we aan de ene kant sport als middel inzetten om vaders weer betrokken te krijgen bij hun zonen en hun rol als vader en aan de andere kant willen we het sporten en de positieve invloeden die sporten hebben op mensen inzetten om kwetsbare groepen te versterken in hun eigen kracht en ontwikkeling.

 

Vaders betrekken bij hun zonen en hun rol als vader en de sport inzetten om jongens te versterken in hun kracht en ontwikkeling.

In het eerste jaar hebben we ons met een pilot ingezet op 2 vader en zonen groepen in Rotterdam Zuid om dit vanaf zomer 2015 verder uit te breiden naar verschillende groepen verspreid in de stad. We bereiken per jaar  minimaal 20 vaders en 30 zonen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.

In het eerste jaar hebben we via dialoogbijeenkomsten de vaders bewust gemaakt van de noodzaak om betrokken te zijn bij hun zonen en de ontwikkeling van hun zonen. Het sporten was voor een aantal vaders in het begin onwennig maar nadat de vaders merkten dat ze op een andere manier contact maakten met hun kinderen en zagen hoeveel dit betekende voor hun kinderen zag je de inzet bij de vaders groeien. Inmiddels sporten ze actief samen en worden de vaders gecoached om hun kennis over te gaan dragen op andere vaders.

 

Op 31 mei zullen de vaders die in 2014 van start gegaan zijn samen met de 010Trojans een sportdemo organiseren in het Afrikaanderpark om andere vaders te laten zien hoe belangrijk het is om in beweging te komen met je kinderen.

 

Het project Fathers in the game is een onderdeel van het kracht van sport programma van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds wil samen met het veld bijdragen aan de verduurzaming van sociale sportinitiatieven. Het doel van het programma Kracht van Sport luidt daarom: “De brede maatschappelijke, meer in het bijzonder de sociale betekenis van sport vergroten en samenhang en betrokkenheid in de samenleving bevorderen.” Met het programma ‘Kracht van Sport’ willen ze het al bestaande versterken en continuïteit bevorderen.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam