Diversiteit in Pleegzorg

We zien in de grote steden een oververtegenwoordiging van kinderen/jongeren met een bi-culturele achtergrond in de pleegzorg, maar we zien niet evenredig veel pleeggezinnen met een bi-culturele achtergrond. Er is verontwaardiging vanuit verschillende gemeenschappen rondom dit thema en in de media zijn incidenten beschreven..

 

In de praktijk worden veel kinderen met een bi-culturele achtergrond geplaatst in een gezin met een autochtone achtergrond. Is het belangrijk om in te zetten op de werving van bi-culturele pleeggezinnen, moet er aandacht zijn voor een goede voorbereiding van bestaande gezinnen op kinderen met een bi-culturele achtergrond, of moeten we ons richten op kindgericht werven omdat die methode beter aansluit bij een diversiteit aan gezinnen.

 

 

Bevorderen van bewustzijn over wat pleegzorg is en waarom diversiteit daarin belangrijk is.

Vanaf eind 2010 zijn migrantenorganisaties met pleegzorginstellingen in gesprek om te kijken hoe er binnen gemeenschappen meer bewustwording over en begrip komt voor pleegzorg en hoe pleegzorginstellingen zich meer bewust kunnen worden van diversiteit in pleegzorg. In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland is dit uitgegroeid tot het project Diversiteit in pleegzorg, wat is uitgevoerd in 2012 tot en met 2014.

 

 

Een van de belangrijkste vragen binnen dit project was Waarom moet ik als pleegzorginstelling, migrantenorganisatie, beleidsmaker of andere betrokken partij aan de slag met diversiteit in pleegzorg?

 

Het antwoord is heel simpel:

Als partners staan we achter de wens dat ieder kind dat tijdelijk of voor langere duur niet meer thuis kan wonen, een thuis krijgt, niet ver van huis. Een thuis waar het kind zich veilig voelt, zich kan ontplooien en zijn eigen identiteit kan beleven en ontwikkelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om onze krachten te bundelen en eraan bij te dragen dat er voor kinderen in Nederland die dit nodig hebben, voldoende pleeggezinnen zijn die aansluiten bij hun sociale, culturele en religieuze leefomgeving en identiteit. We sluiten hiermee aan bij het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

Wat heeft dit project onder meer bijgedragen:

  • Drie pleegzorginstellingen gekoppeld aan 5 migrantenpartners (die weer met een veelvoud aan migrantenzelforganisaties samengewerkt hebben)

  • De migrantenorganisaties hebben 20 sleutelfiguren geworven die als een tussenpersoon de gemeenschappen zijn gaan informeren over pleegzorg.

  • Een training ontwikkeld door een pleegzorginstelling en een migrantenpartner waarin aandacht was voor het begrip pleegzorg, de culturele component hierin, hoe de dialoog te starten in verschillende gemeenschappen en hoe stil te staan bij de eigen visie op pleegzorg. De sleutelfiguren hebben gedurende het project een band opgebouwd met de pleegzorginstellingen zodat ze ook echt in staat zijn om een brugfunctie te vervullen tussen de pleegzorginstellingen en gezinnen die mogelijk een kind op zouden willen vangen.

  • In totaal zijn 20 sleutelfiguren betrokken geweest bij het project. Tien vrouwen en tien mannen van acht verschillende nationaliteiten uit drie steden.

  • Met vijftig voorlichtingen verdeeld over Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn in totaal minimaal 1100 mensen bereikt.

  • Vier attitude bijeenkomsten zijn georganiseerd om mensen die interesse toonden in pleegouderschap verder te informeren over wat het inhoud om pleegouder te zijn.

  • Tot aan de slotconferentie hadden 5 gezinnen zich aangemeld om pleegouder te willen worden. De methodiekbeschrijving maakt de ervaringen op grotere schaal overdraagbaar naar andere organisaties.


Wij leven in een dynamische samenleving waarin bewoners hun mogelijkheden moeten kunnen benutten om bij te dragen aan de maatschappij. Het evenwicht tussen rechten en plichten is de basis van goed burgerschap. De diversiteit van Rotterdam kan een grote kracht zijn. Het PBR versterkt het zelfoplossend vermogen van burgers door zelforganisaties te versterken. Deze organisaties versterken vervolgens het stadsburgerschap en de participatie van hun achterban.

 

Het PBR ontwikkelt projecten die stadsburgerschap en binding bevorderen

 

De projecten van PBR richten zich op burgers van de stad, als opvoeders, als medeverantwoordelijken, als rolmodellen, als mentoren. De projecten worden vooral uitgevoerd in wijken die laag scoren op de sociale index. Als een sociaal makelaar brengt het PBR partijen bij elkaar om een vitale coalitie te vormen om specifieke groepen in de samenleving te versterken. Met haar werk richt het PBR zich op het vergroten van de capaciteiten van de inwoners van Rotterdam. De projecten richten zich vooral op educatie, participatie, opvoeding, emancipatie, bewustwording en stadsburgerschap.

 

Naast deze activiteiten houdt het PBR zich bezig met belangenbehartiging en beleidsadvisering. De signaleringsfunctie van het PBR is gericht op diverse maatschappelijke thema’s. Het PBR vangt vaak als eerste signalen op over bijvoorbeeld knelpunten en negatieve beleidsconsequenties. Het PBR speelt dan een rol t.a.v. het stimuleren van een leefbare en rechtvaardige samenleving.

 

Het PBR heeft contacten met meer dan 70 migrantenorganisaties van meer dan 30 verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam. Door deze contacten en de vertrouwensband die is opgebouwd bestaat er een sterke band met de verschillende gemeenschappen in de stad. Samen met het PBR werken de organisaties aan het versterken van hun doelgroepen en aan de implementatie van gemeentebeleid.

 

Missie/visie/doelstelling

Het PBR ondersteunt klantopdrachtgevers bij het verbeteren van de resultaten van participatie- en burgerschapsdoelen. PBR doet dit door activatie van een groot netwerk onder lastig te bereiken doelgroepen, door samenwerking te stimuleren tussen verschillende partijen en organisaties en door slimme professionals die goede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij grote groepen burgers (vrijwilligers) geactiveerd worden. De projecten van het PBR richten zich op burgers van de stad, opvoeders, medeverantwoordelijken, rolmodellen, mentoren en op stadsburgers.

 

Diensten

De diensten van het PBR zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

  1. Ontwikkeling en uitvoering van projecten: in het kader van educatie, participatie, emancipatie, stimulering stadsburgerschap, armoede, verborgen doelgroepen etc. Deze projecten worden ontwikkeld vanuit eigen initiatief, in samenwerking met of uit opdracht van overheid en andere instellingen.
  2. Beleidsadvisering: het PBR adviseert overheden en maatschappelijke instellingen rondom diversiteit en het betrekken van alle Rotterdammers bij de ontwikkelingen in de stad. We adviseren over het betrekken van kwetsbare en soms verborgen doelgroepen en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s. Ook vangt hetPBR veel signalen op uit de samenleving en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen bij het vormgeven van beleid.

Meer weten?

Het PBR is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00

Adres

Gebouw De Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam